Nghiệp Vụ Vận Tải Biển Thực Tế

 

Phòng Học Hải Phòng

Ngày Học / Giờ Học

18h00- 19h30 (Tối )

Khóa học nghiệp vụ đại lý tàu biển và môi giới thuê tàu

Thời Lượng Học : 6 Buổi | Thời Gian Học: thứ 2,4,6

Phòng Học Hải Phòng

Ngày Học / Giờ Học

18h00- 19h30 (Tối )

Khóa học nghiệp vụ đại lý tàu biển chuyên sâu

Thời Lượng Học : 6 Buổi | Thời Gian Học: thứ 2,4,6

Phòng Học Hải Phòng

Ngày Học / Giờ Học

18h00- 19h30 (Tối )

Khóa học nghiệp vụ môi giới thuê tàu chuyên sâu

Thời Lượng Học : 6 Buổi | Thời Gian Học: thứ 2,4,6

Phòng Học Hải Phòng

Ngày Học / Giờ Học

18h00- 19h30 (Tối )

Khóa học nghiệp vụ chủ tàu khai thác tàu hàng khô chuyên sâu

Thời Lượng Học : 6 Buổi | Thời Gian Học: thứ 3,5,7

Phòng Học Hải Phòng

Ngày Học / Giờ Học

18h00- 19h30 (Tối )

Khóa học nghiệp vụ chủ tàu khai thác tàu dầu chuyên sâu

Thời Lượng Học : 6 Buổi | Thời Gian Học: thứ 3,5,7